شنبه 30 دی 1391 @ 02:57

ساغرم شکست ای ساقی...

این سال ها خیلی ها رفتند. خیلی ها داغ بر دل هنر گذاشتند و نبودن شان تا همیشه برای مان فاجعه می ماند. مگر ایران ما ، موسیقی ما ، چند ابوالحسن صبا داشته؟ مگر شاگردان صبای هنر ایران چند نفر بوده اند؟ مگر بعد از صبا هنر ما دوره ای طلایی برای رویش و پرورش استعداد های نو به خود دیده است؟

سال ها است که روز به روز سوگوار بزرگانی می شویم که بی بدیل می مانند و می روند . تجویدی ها ، پایور ها ، مشکاتیان ها . چه درد آور و جان سوز و چقدر برای سر انگشتانم سخت است که نام همایون خرم را به این فهرست اضافه کنم. یکی دیگر از نسل طلایی موسیقی کشورم ، یکی از آخرین یادگاران مکتب ابوالحسن خان صبا با ویولن معجزه گرش برای همیشه تنهای مان گذاشت.او امشب در اوج آسمان است.به پاس ده ها سال آفرینش زیبایی و شور ، به احترام اش سکوت می کنیم.یاد و نام اش گرامی .