دوشنبه 1 آذر 1389 @ 03:50

ماندگاری در دل یا ماندگار در گل

 1 - مراسم جهره های ماندگار برگزار و در حوزه موسیقی رای بر ماندگاری چهره ای دادند  که مدتی پیش به رای مردم از نظر ها محو شد. با مروری بر اسامی هنرمندانی جون شادروان مشکاتیان تجویدی یاحقی و... و بزرگانی چون همایون خرم محمد رضا شجریان علی اکبر شکارچی کامکار دهلوی علیزاده و لطفی و ده ها نام پر آوازه ی دیگر چه مجالی برای افرادی چون افتخاری برای ماندگاری در موسیقی ایران می ماند. افرادی که هر یک جدا از توانایی های برجسته هنری از خصلت های شایسته انسانی نیز به حد کمال تخصیل کرده اند . هنجار شکنانی که در این زمان متولیان فزهنگ و هنر سرزمین ما هستند بوسه زدن بر دست فریبکاران و ساختن سمفونی های سفارش شده و چوب حراج زدن بر هنر والای انسانی را رمز ماندگاری چهره ها می دانند . اما معیار ماندگار شدن در دل ها را بطن جامعه مشخص میکند و ماندگاران در گل را جیره خواران و هنر فروشان .

2 - 9 سال از مرگ سید خلیل عالی نژاد در سوئد گذشت . رخدادی که سال ها در پرده تردید باقی ماند و هنوز بسیاری بر این باورند که فوت سید خلیل بیش از آنکه به یک مرگ ساده شبیه باشد یک ترور طراحی شده بود . آنچه یرای دوستارانش مشخص است نه سال خاموشی اوست و بس. 

در سالروز مرگش چون هر سال بسیاری در صحنه جمع شدند. از هر قوم و مذهبی . بسیاری ستایشگر مسلکش بودند و عده ای مستور هنرش . مهم این بود همه جمع بودند همان کاری که خلیل سال ها درپی اش بود . افسوس که  سنگ قبرش جمع خانه یارانش شد. عده ای همچنان از جمع خلیل می ترسند حتی وقتی استخوان های خلیل را خاک در بر گرفته باشد. معمولا این مراسم هر ساله با اندک حاشیه ای در حد توان یارانش برگزار می شد . اما امسال عزم جدی عده ای بر عدم برگزاری بود که بسیاری از برنامه ها را از قلم انداخت .اما جمع خانه خلیل از یارانش تهی نخواهد شد . بی شک روانشاد سید خلیل عالی نژاد از برجسته ترین نوازندگان تنبور بوده و آثارش در تاریخ موسیقی مقامی ایران به یادگار خواهد ماند. 

یادش گرامی