شنبه 25 شهریور 1391 @ 02:48

داشته ها و نداشته ها

نوشتن حوصله می خواهد که نداریم، آزادی می خواهد که نداریم، شوق می خواهد که نداریم، تمرکز می خواهد که نداریم، انگیزه می خواهد که نداریم. سرزمین مان حتی قلم های مان بوی مرگ و سکون می دهد...