جمعه 20 آذر 1388 @ 18:41

سال سیاه موسیقی ایران

خبر کوتاه بود . فرامرز پایور درگذشت . سال سیاه موسیقی ایران یکی پس از دیگری به اندوخته های موسیقی ایرانی طمع می کند و چه غمگنانه در انتظار پایانش نشسته ایم . فرامرز پایور را هم چون مشکاتیان ها آنگونه که شایسته بود نفهمیدیم و چه آسان از دست دادیم . واپسین بازمانده های نسل طلایی موسیقی ایران در حجاب تلخ و نامیمون متولیان فرهنگی کشور از دست می روند و هرگز در جستجوی جانشینان خلف شان به جایی ره نمی بریم.  

تنبور مست در گذشت استاد فرامرز پایور را به خانواده ایشان ٬ شاگردان و جامعه هنری ایران تسلیت عرض می کند  .