چهارشنبه 24 تیر 1388 @ 10:34

آواز سرخ

گلوی مرغ سحر را بریدند و 

هنوز 

در این شط شفق 

آواز سرخ او 

جاریست ... 

 

هوشنگ ابتهاج