جمعه 14 فروردین 1388 @ 07:14

مقام حقانی طرز با اجرای زنده یاد درویش امیر حیاتی

دیدگاه موسیقی حوزه یارسان : 

مقام طرز کهن ترین مقام حقانی تنبور و یکی از گوشه های مهم ردیف موسیقی ایرانی می باشد . اهل حق چنین می پندارند که چون روح از تشریف و دخول به پیکر حضرت آدم (ع) خودداری می نمود به جهت ترغیب روح برای اجرای امر به اشاره ی حضرت حق فرشته ی اعظم حضرت جبرییل مقام طرز را با تنبور نواخت . روح با شنیدن آن آهنگ حقانی سرخوش گردید و مستانه  به کالبد مذکور وارد گشت .  

دیدگاه موسیقی حوزه لرستان: 

طرز به روایت زنده یاد امام قلی امامی مشهور به عزیزی مقامی حزن انگیز از موسیقی قدیم لرستان بوده که با تنبور یا دوتار نواخته می شد .  

طرز نام گوشه ای از دستگاه راست پنجگاه و همچنین گوشه طرز در دستگاه همایون است .  کهن ترین مقام حقانی تنبور را با اجرای زنده یاد درویش امیر حیاتی در بخش دانلود دریافت نمایید .