چهارشنبه 26 تیر 1387 @ 11:03

بهار حقیقت

فرارسیدن سالروز میلاد حضرت امیر ( ع ) بر رهروان راه حقیقت خجسته باد .

مادر گیتی نزاید در جهان مثل علی

 آسمان گویی که در ترکش همان یک تیر داشت