سه‌شنبه 8 آبان 1386 @ 19:48

و خاطره ات تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد.

قیصر امین پور هم رفت .

 

خدایش رحمت کند.

به قول شاملوی بزرگ:

فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت .

***