چهارشنبه 4 مهر 1386 @ 00:26

ظلمات مطلق نابینایی

پنجمین سنگ مزارت تا به کی از ضربه های پتک جهالت در امان است . آی بامداد خسته.. بامداد خسته ...